Deze site wordt opgebouwd in Flash. Wanneer u deze tekst ziet heeft u geen flashplayer geinstalleerd. U kan deze gratis downloaden.Klik hier voor de flashplayer U gaat dan automatisch naar de downloadpagina van "Adobe Flash Player Download Center". Wanneer u dit bericht blijft zien neemt u contact op met Aimcompany. Inhoud van de Site:

introductie

over Aim company

Aim company is een onafhankelijk advies- & interim management bureau op het gebied van change management, marketing en klantrelatiemanagement voor profit en non-profit organisaties

Wij helpen u bij het ontwikkelen en implementeren van markt- en klantgerichte strategie‘n. Van marktconcepten en marketing strategie tot het ontwikkelen van interactieve communities. En implementatie van databased marketing en commerciéle actieplannen voor BtB en BtC

Aim company heeft ruim 15 jaar ervaring in marketing, sales en general management bij toonaangevende bedrijven. Aim company heeft bewezen dat doelgerichtheid en inlevingsvermogen in bedrijfsculturen en Ðprocessen belangrijke, om niet te zeggen cruciale, succesfactoren zijn voor het bereiken van resultaten

Onze bedrijfsnaam, Aim company, staat voor doelgericht en aimabel. Want wij initi‘ren en realiseren op een doelgerichte en betrokken manier veranderingen in organisaties. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij geen dikke, theoretische rapporten schrijven, maar in de organisatie stappen en een actieve, motiverende rol vervullen in het veranderingsproces. \r\nOprichter en directeur van Aim company is Judith Oude Sogtoen.

visie

Door de huidige technologische vernieuwingen en emerging markets leven we in een snelle en competitieve wereld. De waan van de dag laat helaas vaak weinig ruimte over voor bezinning, het bedenken van nieuwe idee‘n, producten of diensten. Laat staan het binden van relaties

Op welke wijze geeft u aandacht aan en beloont u uw loyale klanten? Weet u eigenlijk wel wat uw huidige goede klanten aan uw organisatie bindt of wie uw waardevolle klanten in spe zijn. Meer dan ooit is het voor bedrijven en organisaties van belang zich bewust te worden van het nut van het behouden van die waardevolle klant. Het kost immers nog steeds minder inspanning om klanten te behouden dan om nieuwe klanten aan te trekken. Dit betekent dat naast de focus op werving van nieuwe klanten, het verhogen van de klantwaarde van de huidige "bestaande" en "bekende" klant een belangrijk strategisch issue is. Door de band met uw klanten te versterken, garandeert u continuiteit en legt u de basis voor groei

Aim company heeft tot doel organisaties te helpen bij het structureel opbouwen, behouden en stimuleren van klantrelaties om (klant)gerichter, effectiever en dus profijtelijker te functioneren.

onze passie!

Vernieuwing en verandering! Onze drijfveren zijn het bedenken (strategie ontwikkelen) en uitvoeren (realiseren) van vernieuwingen en veranderingen in organisaties, met als focus klantrelatiemanagement
Doelgerichtheid!D oor gerichte doelstellingen, betrokkenheid, pragmatisme en daadkracht resultaat bereiken. Wij willen resultaat zien! Niet voor niets staat AIM in onze bedrijfsnaam.
doelgroep
Aim company is inzetbaar voor advies en interim management ten behoeve van organisaties in o.a. onderstaande branches: Media RetailI CT / Telecom Not-for-profit Zakelijke dienstverlening Financiele dienstverlening Handel & industrie

about Aim company

Aim company is an independent consulting & interim management company for profit and non profit organizations. Specialized in change management, marketing strategy and customer relations management. Founder of Aim company is Judith Oude Sogtoen.Aim company helps organizations develop and implement effective market- and customer oriented strategies. From market concepts, marketing strategy and development of interactive customer platforms to implementation of databased marketing and commercial action plans in BtB and BtC

We focus on realizing effective results. How? Through profound market and customer analysis, development of focused (aimed) commercial- and marketing plans and through effective implementation of those plans

Aim company has over 15 years of experience in several industries, e.g. media, retail, ict, internet, not for profit.

mission

Because of new technologies and emerging markets we are living in a fast and competitive world where people and organizations are always in a hurry. Everything has to be done now or yesterday! Due to this there is hardly any time for reflection, new ideas, products or excellent services. Let alone connecting with your customers

In what way are you looking after your clients or do you reward your loyal customer? Do you actually know what connects your loyal clients to your organization or whom your potential loyal wannahave customers are?\r\n\r\nNow more than ever, companies and organizations have to realize the importance of keeping loyal customers connected. It is still easier and more cost effective to keep customers than to acquire new ones. This means that increasing the value of your current customer and acquiring the right - loyal - new customer, is more and more of strategic importance. Increasing your knowledge, communication and connection with your clients, garantees you continuity and gives you a solid basis for growth

The mission of Aim company is to help organizations to stimulate structural connection, retention and growth of their customers by developing and implementing marketing concepts that helps organizations to be more customer oriented and therefore more profitable and effective in realizing growth.

our aim!

Realizing changes! What makes us tick is helping you with new or effective marketing and customer concepts and approaches in order to help you realize changes in your organization

Aimed results! We are only satisfied if we see results! By being focused, pragmatic, committed and action minded we get results. Aiming for your success is our success.


activiteiten

expertise

'Organisatieontwikkeling en verandermanagement reorganisatie, herinrichting bedrijfsprocessen en groei strategie Market analysis analyse van de marktsegmenten, concurrentie en potenti‘le doelgroepen Marketing strategy[/B]\r\nontwikkelen strategische marketingplannen Customer relations management[/B]\r\nverhogen klantgerichtheid en -rendement door het ontwikkelen van een CRM strategie ten behoeve van klantbehoud (o.a. klantwaarde management) en gerichte doelgroepbenaderingen Marketing communication[/B]\r\nvan positionering tot ontwikkelen van ge•ntegreerde marketing communicatie plannen Project- en loyalty management[/B]\r\nontwikkelen en begeleiden acquisitie-, klantbehoud- en loyaliteitsprojecten

'contact
gegeven
Aim company
Marie Heinekenplein 104
1072 MK Amsterdam
Nederland
06 4 21 93 12
info@aimcompany.nl
www.aimcompany.nl

portfolio

Wereld Natuur Fonds

Het adviseren over en implementeren van projecten op het gebied van klantenbindingprogramma's (retentie/loyalty, up-selling), direct marketing (awareness, acquisitie) en call centers.'
'World Wildlife Fund
Consultancy and implementation of projects concerning customer relationship programs (retention, up selling), direct marketing (awareness, acquisition) and call centers services

Groupe Bull

Marketing en business consultancy activiteiten, zowel in Nederland als in Frankrijk, zoals Europese branche analyses, het opzetten van strategische marketing plannen en acties voor diverse Europese filialen, ontwikkeling en implementatie van consultative selling programs voor account managers, business process reengineering en project management van strategische ICT projecten.

VNU Exhibitions Europe

Algemeen management van Trade Mart Utrecht en jaarlijkse wisselbeurzen. De prioriteit en focus van de werkzaamheden voor dit permanente BtB retail inkoopcentrum lag op het in kaart brengen van de marktsegmenten, markttrends en concurrentie analyse voor de komende 5 tot 10 jaar. Op basis hiervan is de korte en lange termijn strategie bepaald, een commercieel- en marketingplan ontwikkeld en geimplementeerd. Tegelijkertijd is de salesorganisatie geprofessionaliseerd, een imago- en klanttevredenheidbeleid ontwikkeld met o.a. succesvolle dm- en communicatie campagnes, CRM acties en is een loyaliteitsprogramma ontwikkeld voor zowel de bezoeker als de exposant. Resultaten hiervan zijn o.a. een verhoogd retentiepercentage onder de exposanten, een succesvolle uitbreiding van exposanten met een specifiek aanbod, verhoogde klanttevredenheid, succesvolle crm-acties voor bezoekers met responsecijfers tussen de 30%-40% en het tegen de trend in realiseren van groei in de jaarlijkse bezoekcijfers

Philips

Het adviseren over en implementeren van projecten op het gebied van klantenbindingprogramma's (o.a. retentie,cross/up selling), direct marketing en call centers voor Philips Consumenten Elektronica.

VNU Business Publications

Marketing services management en management team positie. Focus lag op het klantgerichter maken van het marketing service center en het ontwikkelen en implementeren van een CRM strategie en plan ten behoeve van verhogen acquisitie en retentie percentages van abonnees. Analyse en samenstellen van klantprofielen, ontwikkelen en implementeren van specifieke abonnee acquisitie en Ðretentie campagnes. Het verrichten van markt- en marktaandelen analyses van adverteerders, ontwikkelen datawarehouse, adviseren product management, project&traffic management, circulation management en ontwikkelen van een screeningsmethodiek via internet.

Newmonday
Internet start up arbeidsmarkt. Marketing management positie in internationaal management team. Focus op ontwikkelen en implementatie marketing communicatie strategie, database development, customer acquisition.

nl.tree

Project Kennisnet in opdracht van het Ministerie van OCenW. Aansluiten van circa 12.000 onderwijsinstellingen (2,5 miljoen gebruikers) op Kennisnet, het grootste computer/internetnetwerk van Nederland. Marketing & communicatie management positie in management team. Focus op ontwikkelen en implementeren van de marketing- en business strategie van de onderneming.

Hewlett Packard

Advies, inrichten en begeleiden internationale helpdesk.

VNU Exhibitions Europe

General management of Trade Mart Utrecht. Priority and focus for this permanent BtB retail buyers center was the analysis of the different retail market segments, market trends (5 till 10 years ahead) and competitor analysis. Based upon this information developing short and long term strategy and developing and implementation of a commercial- and marketing plan. Aswell as change management and upgrading of the sales organisation and approach, market positioning and improvement of image and customer satisfaction through succesfull direct marketing- and communication campaigns. CRM strategy and development of a loyalty program for visitors and exhibitors.
Results: e.g. increased retention of exhibitor contracts, a succesfull acquisition of a new exhibitor segment, increased customer satisfaction, succesfull CRM actions for visitors with a 30% to 40% response and against market trend realisation of growth in visitors amount per year.

Philips

Consultancy and implementation of projects concerning customer relationship programs (e.g. retention, up-/cross selling), direct marketing and call centers services for Philips Consumer Electronics.

VNU Business Publications

Marketing services management and management team position. Focus on increasing customer orientation and services of the customer services department and development of CRM strategy and -plan for subscribers. Subscriber analysis, profiling and development of specific subscribers acquisition and retention campaigns. Market- and market share analysis of advertisers, development of datawarehouse, product management consultancy, project & traffic management, circulation management and development of subscribers screening through internet.

Newmonday

Internet start up recruitement industry
Marketing management position in European management team of this internet startup. Focus on development and implementation of marketing communication strategy, CV database development, customer acquisition.

nl.tree

Kennisnet
project for the Ministry of Education. Connecting 12.000 schools (2,5 million users) to "Kennisnet", the largest computer / internet network of The Netherlands.
Marketing & communication management and management team position. Focus on development and implementation of the marketing- en business strategy of this young corporation. Organizing the marketing and communications department.

Bull

worldwide information systems
Marketing and business consultancy activities, aswell in The Netherlands as in France. Among others industry analysis (e.g. financial services, telco), development of strategic marketing- and commercial action plans for European affiliates, development and implementation of consultative selling programs for account managers, business process reengineering and project management of strategic ICT projects.

Hewlett Packard

Consultancy, development and management of HP's international helpdesk for dealers.

activiteiten

interim management

Aim company biedt de volgende interim diensten:
Turnaround / change management implementeren van reorganisatie- of veranderingsprocessen Lijn- of stafmanagement tijdelijke vervanging bij ziekte, zwangerschap en ter overbrugging van vacatures Project management voor projecten op het gebied van marketing, communicatie en/of sales waarbij behoefte is aan een externe aanjage Voorbeelden van interimfuncties waarvoor Aim company ingeschakeld kan worden: change / project managercommercieel directeur / managerbusiness unit managermarketing & communicatie directeur / managermanager marketing intelligence

specialisten

Wij beschikken over een uitgebreid aanbod van specialisten en adviseurs op het gebied van:
Marketing & sales strategie Marktonderzoek Database analyse & campagne management Reclame campagnes & copywriting PR activiteiten & free publicity Brainstorm & teambuilding workshops

expertise

Change management


reorganization, business process redesign and growth strategies Market analysis
analysis of market segments, competitors, customers and prospects Marketing strategy
development of strategic marketing plans Customer relations management
improvement of customer orientation and ÐROI through development of CRM strategies in order to increase retention and focused marketing actions Marketing communication
positioning and development of (integrated) marketing communication plans Project- and loyalty management
development and management of acquisition-, retention- and loyalty projects

interim management


Aim company offers the following interim management services: Turnaround / change management
implementation of reorganization- or change processes Management positions
interim management in case of sickness, maternity leave or vacancies Project management
marketing, communication and/or sales projects where an external 'engine' is needed
Examples of interim positions for which Aim company can be of assistance:
change / project manager commercial director / managerbusiness unit manager marketing & communications directorhead of marketingmarketing intelligence manager

specialists


Aim company has an extensive network of specialists and consultants in the following areas:
marketing & salesmarket researchdatabase analysis & campaign managementadvertising campaigns & copywritingpr & free publicitybrainstorm & teambuilding

aanmelden als interim manager


Aim company nodigt interim managers uit om zich aan te melden. Afhankelijk van uw achtergrond en ervaring bekijken wij of een kennismaking op korte termijn voor beide partijen zinvol is. Wij laten u in ieder geval binnen 2 weken na aanmelding weten of u wordt opgenomen in ons bestand en/of wij u uitnodigen voor een orienterend kennismakingsgesprek

Interim management criteria:Minimaal 10 jaar werkervaringruime ervaring in één of meerdere sectoren die aansluiten bij de marktfocus en expertise van Aim company kwalificeert zich als verandermanager en ondernemende marketing, communicatie en/of sales management professional

Indien u zich herkend in bovenstaande zaken nodigen wij u van harte uit zich aan te melden. Wij vragen u een actueel cv te sturen aan info@aimcompany.nl

Graag als onderwerp van de email "Zelfstandige (Senior) Interim Managers" vermelden

Uw gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt, zonder u te hebben geraadpleegd.

overig


Curriculum Vitae Judith Oude Sogtoen - oprichter Aim company', 'Judith Oude Sogtoen (1965) studeerde Communicatie in Utrecht en aan de Universiteit van Groningen de Master of Marketing Strategy opleiding

Na haar studie begon zij haar carrire als international marketing consultant bij Bull Europe HQ in Parijs. In deze functie was zij verantwoordelijk voor Europese brancheanalyses en voor het ontwikkelen en uitrollen van consultative selling programmaÕs voor sales afdelingen in de diverse Europese filialen

Ruim 3 jaar later trad zij in dienst bij de Ogilvy & Mather Groep in Amsterdam, waar zij zich in de rol van project manager specialiseerde in strategische marketing, verkoop, loyaliteitprogramma''s en CRM. Later was zij lid van het MT en verantwoordelijk voor de strategie, omzet en ontwikkeling van een aantal klanten zoals het Wereld Natuur Fonds, Hewlett Packard, Philips, Wolters Groep

Bij het VNU concern is Judith Oude Sogtoen 9 jaar actief geweest in zowel staf- als commerci‘le lijnmanagement functies en als MT lid van VNU Business Publications. Haar focus lag voornamelijk op het doorvoeren van veranderingen en het professionaliseren van de marketing en klantenservice organisatie, het ontwikkelen van een CRM beleid, acquisitie en relatiebeheer, markt- en concurrentieanalyses. \r\nOok was Oude Sogtoen voorzitter van het Europese Circulations Managers overleg van VNU Business Media en lid van het Marketing Intelligence Center van de VNU Groep

De afgelopen 4 jaar was zij verantwoordelijk voor het algemeen management van Trade Mart Utrecht (VNU Exhibitions Europe), het grootste permanente non food retail (BtB) inkoopcentrum in Nederland. In de nazomer van 2006 richt Judith Oude Sogtoen Aim company op

Aim company, onafhankelijk advies- en interim management bureau, is gericht op change management, marketing strategie en klantrelatiemanagement. Judith Oude Sogtoen is als management consultant en als interim manager inzetbaar voor marketingadvies, verander- & turn around trajecten en interim functies op het gebied van algemeen en commercieel management.

other


Resume Judith Oude Sogtoen - founder Aim company', 'Judith Oude Sogtoen (1965) studied Communication in Utrecht and Master of Marketing Strategy at the University of Groningen

With more than 15 years of experience at leading multinationals, in several industries (e.g. ICT, internet, Advertising&Communications, Retail, Publishing, Exhibitions, Public sector), in senior marketing & sales and Management Team positions, Oude Sogtoen has developed excellent management and commercial skills and extensive experience in marketing and customer relationship management

Autumn 2006 Judith Oude Sogtoen founded Aim company. Aim company is an independent consulting & interim management company for profit and non profit organizations. Specialized in change management, marketing strategy and customer relations management. \r\nJudith Oude Sogtoen is specialized in strategic marketing & crm consultancy, change & turn around management and interim management positions (general and commercial management).